Rhythm

October 1928 Rhythm magazine

October 1928 issue - 60 pages
(23,600Kb ZIP archive)

January 1930 Rhythm magazine

January 1930 issue - 52 pages
(20,615Kb ZIP archive)

January 1930 Rhythm magazine

September 1930 issue - 54 pages
(21,430Kb ZIP archive)